SYARIAH

Kesempurnaan dan Kemudahan Dinul Islam

Islam  merupakan agama samawi terakhir yang Allah turunkan ke muka bumi. Nabi  Muhammad  Saw  sebagai  rasul  yang  membawanya  pun  adalah  rasul  terakhir  yang  Allah  utus  bagi  segenap  umat  manusia. 

Sebelum  diturunkannya  Islam  dan  diutusnya  Nabi  Muhammad  Saw  telah  ada  dua  agama  samawi  yang  mendahuluinya.  Pertama adalah  agama  yang  dibawa  oleh  Nabi  Musa  AS,  dan  yang  kedua  adalah  agama  yang  dibawa  oleh  Nabi  Isa  AS.

Dan  Dia  (Allah)  megajarkan  kepadanya  (Isa)  Kitab,  Hikmah,  Taurat,  dan  Injil.  Dan  sebagai  Rasul  kepada  Bani  Israil  (dia  berkata),  “Aku  telah  datang  kepada  kamu  dengan  sebuah  tanda  (mukjizat)  dari  Tuhanmu,  yaitu  aku  membuatkan  bagimu  (sesuatu)  dari  tanah  berbentuk  seperti  burung,  lalu  aku  meniupnya,  maka  ia  menjadi  seekor  burung  dengan  izin  Allah.  Dan  aku  menyembuhkan  orang  yang  buta  sejak  sejak  dari  lahir  dan  orang  yang  berpenyakit  kusta.  Dan aku  menghidupkan  orang  mati  dengan  izin  Allah,  dan  aku  beritahukan  kepadamu  apa  yang  kamu  makan  dan  apa  yang  kamu  simpan  di  rumahmu.  Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu  terdapat  suatu  tanda  (kebenaran  kerasulanku)  bagimu,  jika  kamu  orang  beriman. (Ali-Imran  [3]:  48-49)

Selain  menurunkan  dua  agama  samawi  melalui  utusan-Nya  Musa  dan  Isa,  Allah  SWT  juga  mengutus  rasul-rasul-Nya  secara  silih  berganti  sepanjang  sejarah  dengan  membawa  ajaran  tauhid  untuk  disampaikan  kepada  umatnya  masing-masing.

Dan  setiap  umat  (mempunyai)  rasul.  Maka  apabila  rasul  mereka  telah  datang,  diberlakukanlah  hukum  bagi  mereka  dengan  adil  dan  (sedikit  pun)  tidak  dizalimi. (Yunus  [10]:  47).

Al-Qur’an  mengisahkan  dua  puluh  lima  nabi  dan  rasul.  Masing-masing  dari  mereka  diutus  kepada  umatnya:  Nabi  Nuh  diutus  kepada  Bani  Rasib  (Al-A’raf  [7]:  59),  Nabi  Hud  dan  Shalih  diutus  kepada  kaum  Tsamud  (Al-A’raf  [7]:  73),  Nabi  Syuaib  diutus  kepada  kaum  Madyan  (Al-A’raf  [7]:  85),  dan  seterusnya  sampai  kepada  Nabi  Muhammad  Saw  diutus  untuk  seluruh  umat  manusia  hingga  akhir  zaman.

Dan  Kami  tidak  mengutus  engkau  (Muhammad),  melainkan  kepada  semua  umat  manusia  sebagai  pembawa  berita  gembira  dan  sebagai  pemberi  peringatan,  tetapi  kebanyakan  manusia  tidak  mengetahui. (Saba’  [34]:  28)

Islam  adalah  agama  termuda  diantara  agama-agama  samawi  sebelumnya.  Sebagai  agama  samawi  terakhir  kedatangannya  membawa  konsekuensi  berupa  kesempurnaan  dan  kelengkapan  ajarannya  bila  dibandingkan  dengan  dua  agama  pendahulunya.

Pada  hari  ini  telah  Aku  sempurnakan  agamamu  untukmu,  dan  telah  Aku  cukupkan  nikmat-Ku  bagimu,  dan  telah  Aku  ridhai  Islam  sebagai  agamamu. (Al-Maidah  [5]:  3)

Kenikmatan  terbesar  yang  Allah  SWT  anugerahkan  kepada  umat  ini  adalah  disempurnakannya  agama  Islam.  Allah  SWT  telah  menyempurnakan  agama  kaum  muslimin  sehingga  mereka  tidak  membutuhkan  agama  dan  nabi  yang  lain.  Oleh  karena  itu,  Allah  SWT  menjadikan  Nabi  Muhammad  Saw  sebagai  penutup  para  nabi  dan  rasul  yang  diutus  kepada  seluruh  umat  manusia  dan  jin.  Maka,  tidaklah  ada  sesuatu  yang  halal  kecuali  yang  Allah  halalkan  melalui  lisannya,  tidaklah  ada  sesuatu  yang  haram  kecuali  yang  telah  Allah  haramkan  melaui  lisannya.

Sebagai  agama  yang  sempurna  dan  paripurna  sudah  menjadi  ketentuan  Ilahiah  jika  seluruh  rangkaian  syariat  dan  ajaran  Islam  sejalan  dengan  fitrah  penciptaan  manusia.  Allah  SWT  telah  menjamin  hal  ini  dalam  Firman-Nya,

Maka  hadapkanlah  wajahmu  dengan  lurus  kepada  agama  (Islam);  (sesuai)  fitrah  Allah  disebabkan  Dia  telah  menciptakan  manusia  menurut  (fitrah)  itu.  Tidak  ada  perubahan  pada  ciptaan  Allah.  (Itulah)  agama  yang  lurus,  tetapi  kebanyakan  manusia  tidak  mengetahui, (Ar-Rum  [30]:  30)

1 2 3Laman berikutnya

Artikel Terkait

Back to top button