NUIM HIDAYAT

Pemimpin dan Budaya Ilmu

Faktor kepemimpinan adalah hal yang sangat penting bagi pengembangan budaya ilmu. Bagi Plato misalnya, seorang calon pemimpin harus terlebih dulu mempunyai kebijaksanaan dan keilmuan seorang ahli falsafah  dan umurnya tidak kurang dari 50 tahun. Melalui latihan falsafah ini maka ia akan mengetahui antara lain, cara berfikir yang rasional dan tidak megikut hawa nafsu serta tekanan mental. Ia harus mengetahui hakikat kewujudan, Tuhan, manusia dan rohnya –unsur yang kekal tentang pribadi kemanusiaan. Ia juga harus mengetahui makna sebenar kebahagiaan atau kebaikan yang mau diberikan kepada rakyatnya, begitu juga dengan makna keadilan, keberanian dan lain-lain.

Cendekiawan Islam merumuskan bahwa tujuan utama kepemimpinan politik adalah untuk memberi kebahagiaan dunia dan akhirat.  Sejarah Islam kaya dengan teladan bagaimana pemimpin menghantar anak-anak mereka untuk berguru dengan tokoh-tokoh ilmuwan  supaya mereka memahami syariat Islam, sejarah bangsa dan tamadun, adab, falsafah, manajemen, hal ihwal peperangan dan lain-lain.

Islam telah mengokohkan tradisi bahwa pemimpin bertanggungjawab memainkan peranan penting dalam penyebaran ilmu pengetahuan.  Ini bermula dengan Rasulullah saw dan diikuti oleh Abu Bakar dalam pengumpulan Al-Qur’an dan kemudian dilanjutkan Umar bin Khatab dan Utsman dan Affan. Umar bin Abdul Aziz merintis pengumpulan Hadits Rasulullah Saw. Para pemimpin Bani Umayah dimulai dengan Khalid bin Yazid, dan diteruskan dengan gigihnya oleh pemimpin Bani Abbasiyah seperti al Mansur, Harun al Rasyid dan anaknya al Ma’mun  membentuk Baitul Hikmah yang memainkan peranan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dicatat dalam sejarah, salah satu penyerahan diri pada kerajaan yang ditaklukinya, ditandai dengan penyerahan semua manuskrip yang terdapat di negara tertakluk. Ini terjadi pada khalifah al Ma’mun.

Prof Wan Mohd Nor Wan Daud dalam bukunya “Budaya Ilmu” mencatat bahwa dalam kasus-kasus tertentu ada pemimpin yang tidak puas dengan gurunya.  Seperti Aurangzeb (m. 1707M) yang memarahi bekas gurunya karena telah gagal mengajarkannya pada waktu kecil ilmu-ilmu yang berguna untuknya sebagai pemimpin. Aurangzeb adalah pemimpin besar terakhir kerajaan Mughal di India yang berpegang kuat pada ajaran agama, adil dan banyak membuat perubahan yang membangun. Aurangzeb berkata, ”Apakah tidak menjadi kewajiban bagi guruku untuk mengajarku ciri-ciri penting setiap negara di dunia, kekayaannya dan kekuatannya, kaedah peperangannya, akhlaknya, agamanya, corak kerajaannya serta arena kepentingannya; dan dengan pembacaan bahan sejarah secara berterusan guru (seharusnya) memberikan kefahaman kepadaku tentang sejarah negara-negara, kejayaannnya dan kejatuhannya…Jauh daripada mengajarku sejarah manusia secara menyeluruh, aku tidak langsung mempelajari  sehingga berjaya menakluk jajahan luas.”

Baca juga: Budaya Ilmu, Syarat Utama Bangkit dan Jayanya Suatu Bangsa

Satu lagi nilai yang penting dalam pembinaan budaya ilmu adalah keberanian mencari kebenaran dengan menimba dan memperbaiki hasil pemikiran manusia terdahulu dan kini. Sikap hormat kepada cendekiawan ternama dan guru tidak sepatutnya menyekat seseorang untuk terus memperbaiki hasil pemikiran mereka. Aristoteles ketika mau menyimpang dari ajaran gurunya, Plato, karena mempunyai hujah yang lebih baik, ia mengatakan kata-kata keramat, ”Walaupun kita menghormati Plato, kita lebih lagi menghormati kebenaran.”

Dalam tradisi keilmuan Islam, terutama dalam beberapa abad terawal, keadaan dinamik berprinsip (principles dynamism) kelihatan wujud dengan amat jelas sekali sebagai suatu fenomena umum. Prinsip yang dimaksud adalah pemahaman pandangan hidup Islam seperti yang terkandung dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah. Contohnya Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah berguru dengan Imam Malik bin Anas, tapi perasaaan hormat dan cinta mereka terhadap guru tidak menghalang tiap-tiap seorang daripada mereka mengasaskan mazhab mereka sendiri. Imam Abu Hasan Ali Alasyari (m. 942 M) berguru dengan al Jubbai, mahaguru kaum Muktazilah tetapi kemudian ia membentuk mazhab teologinya yang bertentangan dengan mazhab gurunya.

Orang Barat modern, dan bangsa-bangsa lain juga telah mempamerkan sikap yang kritis, tetapi sikap dan amalan kritis mereka semata-mata merujuk kepada akal tanpa dibantu oleh sumber normatif lain yang lebih kekal dan pasti kebenarannya. Dalam hal hubungan dengan khazanah keilmuan tamadun lain, orang Barat pun, pada permulaan kegiatan terjemahan mereka dahulu menunjukkan ciri pemilihan yang agak serupa dengan orang Islam. Terjemahan terawal dilakukan setelah mereka mempunyai perhubungan dengan ilmu orang Islam. Bermula dari abad ke 11 Masehi, dalam bidang-bidang perobatan, matematika dan sains. Robert dari Chester (m. 1160M) adalah orang terawal yang menerjemahkan al Quran di samping kitab-kitab kimia dan aljabar. Sikap mereka terhadap khazanah Yunani pada peringkat permulaan, juga tertumpu kepada sains. Karya-karya falsafah Aristoteles dan para pengikutnya, yang terdiri dari orang-orang Islam, diterjemahkan kemudian. Dengan itu, pada akhir abad ke 13 Masehi, sebilangan besar khazanah sains Yunani yang masih ada, buku-buku sains Islam yang terbaik dan kebanyakan tulisan Aristoteles telah tersebar di Barat dalam pelbagai jenis terjemahan. Islam dan tamadun yang dibinanya tidak bercorak eksklusif tetapi universalis yang berprinsip (principled universalism).

Nabi Muhammad melakukan satu revolusi dalam strategi pendidikan dan kenegaraan apabila baginda mengenakan syarat setiap tawanan perang akan dibebaskan jika mampu mengajar 10 anak orang Islam menulis dan membaca. Islam boleh menerima segalanya dari segi teknik dan alat apakah dalam bentuk material, manusia dan pemikiran dari tamadun lain.

Orang bukan Islam seperti Masarjawaih (Yahudi), dan keluarga Ishaq bin Hunain (Kristen Nestorian) diberikan peranan utama dalam mengendalikan program penerjemahan yang memainkan peranan penting dalam pembinaan tamadun ilmu Islam pada abad pertengahan. Islam menggunakan kertas dari Cina dan kaidah mantiq dari Yunani dan ilmu nomer diambil dari India. Namun dari segi isi, tamadun Islam amat memilih. Contohnya, walaupun banyak sekali bahan falsafah, sains, astronomi, perubatan dan matematika diterjemahkan dari bahasa Yunani, Pahlavi dan Sanskrit tetapi bahan keagamaan dan sastra popular boleh dikatakan tidak diterjemahkan langsung. Terjemahan buku cerita Kalilah wa Dimnah, yang berasal dari India itu, merupakan satu pengecualian. Jika diteliti isi kandungannya, Kalilah wa Dimnah bukanlah sebuah novel biasa tetapi mengandung kisah yang mengkritik keadaan manusia dan sistem sosial di masa itu dengan tajam dan halus. Tujuannya lebih bersifat moral daripada hiburan. []

Nuim Hidayat, Anggota MUI Depok dan MIUMI.

Artikel Terkait

Back to top button